P&P Group
Dašická 438
530 03 Pardubice
IČO: 72834251

Detoxy Color

 
 
 

Barva čistící vzduch interiérů.

Vznik barvy Detoxy Color má své kořeny ve vojenském výzkumu.
Zadání bylo prosté.
Najít látku,která by umožnila neutralizovat bojové plyny tak, aby proces dekontaminace nepoškodil složitou elektroniku.
Úkol byl splněn a jak to bývá, jako vedlejší produkt se přímo nabízelo využití těchto nových poznatků v civilním životě.
Na zhotovení nátěrové hmoty pro interiéry a exteriéry se podíleli:
Ústav anorganické chemie AV ČR a výzkumný tým akciové společnosti ROKOSPOL a.s.- Zlín
Ke spolupráci byl přizván Ústav makromolekulární chemie AV ČR a firma ASTING, která staví nízkoenergetické a pasivní domy.
Výsledkem je detoxikační barva, využívající účinku fotokatalytického efektu.
Detoxy Color je jediná barva na světě u které je možné přístroji změřit sílu tohoto efektu.
Detoxy Color je chráněná průmyslovým vzorem a patentem.
Detoxy Color má 3 certifikáty deklarující její vlastnosti.

Naše domovy jsou plné toxických zplodin z našeho životního stylu. Schopnost čistit vzduch prokázaly barvy Detoxy Color v těchto konkrétních případech:

- veškeré běžné ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY, plynné i odpařené kapalné (např. propan, butan, benzín, ředidla)


- aromatické uhlovodíky


BENZEN a zdravotní rizika: způsobuje bolest hlavy, pocit únavy, chvění, ztrátu vědomí. Benzen poškozuje kostní dřeň, způsobuje chudokrevnost, leukémii a rakovinu plic. Benzen je klasifikován IARC jako karcinogen skupiny 1

BENZEN: velký zdroj benzenu v našem prostředí je ze zplodin automobilové dopravy a z vypařování motorových paliv. Je to důležité rozpouštědlo a výchozí látka pro výrobu plastů, syntetické pryže, barviv atd.

XYLEN a zdravotní rizika: působí hlavně na lidský mozek, vdechování může způsobovat bolesti hlavy, závratě, zmatek v myšlení atd.

XYLEN se používá v tiskařském, gumárenském a kožedělném průmyslu. Též do čistidel, ředidel barev a pesticidů.


- fenol a formaldehyd


FENOL a zdravotní rizika: může dojít ke dráždění očí, kůže, nosu, dýchacích cest, dále způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, zvracení i omdlení

FENOL úniky z chemického průmyslu, spalovací motory, cigaretový kouř, otevřená ohniště

FORMALDEHYD a zdravotní rizika: malá dávka vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznice a respirační problémy, např. zánět průdušek, otok a zánět plic. Formaldehyd dráždí oči a vyšší koncentrace vyvolává zákal rohovky nebo i ztrátu zraku.

FORMALDEHYD se používá k výrobě hnojiv, papíru, překližek, třískových desek a mnoha spotřebních produktů, jako lepidla pro překližky a koberce, dále se používá k výrobě lisovaných produktů a pěnové izolace. Formaldehyd je součástí spalin dieselových i benzínových motorů.


- změkčovadla z plastických hmot


FTALÁTY a zdravotní rizika: ohrožují funkci ledvin, jater, zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu. U dospívajících způsobují atrofii mužských reprodukčních orgánů, čímž narušují plodnost.

FTALÁTY představují 30-51% hmotnostního podílu PVC. Ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, a proto se uvolňují do ovzduší


- toxické zplodiny se vypařují z lepidel, gumy, koberců, laků, plastických hmot a všech produktů, které byly vyrobeny chemickým procesem.
- další látky, které jsou podezřelé ze škodlivosti pro lidské zdraví, budou dále testovány.


VÝHODY Detoxy Coloru:

- VYSOKÁ ODOLNOST povrchu umožňuje snadné odstranění nečistot mokrým procesem
- SAMOČISTITELNOST nátěru od všech typů organických nečistot (postupným rozkladem), tím se zamezuje vzniku plísní čistou, ekologickou cestou
- teď to hlavní - NEUTRALIZUJE již zmíněné toxické zplodiny díky fotokatalyzátoru a veškerým druhům světelných zdrojů a to po celou dobu životnosti nátěru.


POUŽITELNOST Detoxy Coloru:

- díky svým vlastnostem je tato malířská barva předurčena řešit problematická prostředí našich domovů, veřejných prostor, veškerých zdravotnických zařízení a napomáhá řešit konstrukční vady budov
- objekty vhodnými k nátěrům Detoxy Colorem jsou např. tělocvičny, jídelny, kuchyně, školky, zdravotnická zařízení i operační sály, restaurace, byty, rodinné domy, nízkoenergetické domy, montované domy, nově zateplované domy atd.

Detoxy Color redukuje škodliviny z ovzduší, čistí povrch a zabraňuje vzniku plísní.